POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich DOLLINA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca adres: ul. Marcepanowa 70, 02-962 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000815071, NIP: 9512492761, REGON: 384939159 (zwana dalej „DOLLINA "), przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem: www.dollina.co oraz jej wersji językowych (zwanych dalej „Witryną"), jak i aplikacji mobilnej, rozumianej jako oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń przenośnych takich jak smartfon czy tablet (zwanej dalej „Aplikacją"), zwanymi w dalszej części łącznie „Sklepem”.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DOLLINA w celu realizacji zamówień oraz udostępnienia informacji o usługach za pośrednictwem Sklepu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania przez Sklep plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Sklepu lub przekazane DOLLINA w inny sposób, w celu zawarcia lub realizacji umowy, przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”).
 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym z formularza kontaktowego czy dodatkowej usługi newsletter jest dobrowolne. Udostępnianie danych przez użytkownika Sklepu jest więc dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie przez użytkownika Sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje odmową realizacji zamówienia.
 4. DOLLINA jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 4 RODO, w związku z czym dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza i zapewnia, że zbierane dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. aktualizowane i zbierane wyłącznie w zakresie pozwalającym na realizację oznaczonych celów,
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym dostępem do danych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą wdrożonych środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. DOLLINA uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez DOLLINA wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej, dlatego dla lepszego zobrazowania celów i podstaw przetwarzania danych zostały one ze sobą zestawione w dziale III Polityki Prywatności.

 1. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres przetwarzania i zakres gromadzonych danych osobowych oraz ich odbiorcy, wynikają z działań podejmowanych przez użytkownika Sklepu. Przykładowo, jeżeli użytkownik Sklepu zdecyduje się na przesłanie zapytania do DOLLINA przez formularz kontaktowy i nie wyrazi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez formularz zapytanie, ale nie będzie otrzymywał dodatkowych informacji o produktach i usługach DOLLINA.
 2. DOLLINA może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu w opisanych w zestawieniu celach, na wskazanych podstawach przetwarzania danych oraz w określonym zakresie danych osobowych i czasie ich przetwarzania:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychZakres przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych
Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem, w tym:
 • rejestracja konta użytkownika Sklepu,
 • realizacja złożonego w Sklepie zamówienia
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODODane osobowe w zakresie: Imię i nazwisko, firma, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, numer zamówienia, numer faktury lub numer paragonu, numer identyfikacyjny klienta
- będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń oraz realizacji obowiązków prawnych przez administratora
Marketing bezpośredni skierowany do klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przesyłanych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODODane osobowe w zakresie: adres e-mail
- będą przetwarzane do dnia pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, złożonego przez osobę, której dane dotyczą, Po tym czasie dane mogą być przechowywane w ograniczonym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń oraz realizacji obowiązków prawnych przez administratora, w szczególności w celu wykazania podstawy prawnej do podejmowania działań marketingowych w okresie przed złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania.
Marketing bezpośredni skierowany do potencjalnych klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przesyłanych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODODane osobowe w zakresie: adres e-mail
- będą przetwarzane do dnia przyjęcia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożonego przez osobę, której dane dotyczą, Po tym czasie dane mogą być przechowywane w ograniczonym zakresie przez okres przedawnienia roszczeń oraz realizacji obowiązków prawnych przez administratora, w szczególności w celu wykazania podstawy prawnej do podejmowania działań marketingowych w okresie przed przyjęciem oświadczenia o wycofaniu zgody.
Obsługa formularza kontaktowegoArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODODane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer zamówienia
- jeżeli korespondencja będzie dotyczyć zawartej z administratorem danych umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń oraz realizacji obowiązków prawnych przez administratora. W innym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat liczony od ostaniej
ProfilowanieArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODODane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, historia zamówień, sposób nawigowania w Sklepie
- będą przetwarzane do dnia pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, złożonego przez osobę, której dane dotyczą,
Prowadzenie ksiąg podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, firma, adres, numer rachunku bankowego, numer zamówienia, numer faktury lub numer paragonu
- będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej)
Ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń administratora oraz zapobieganie nadużyciom, wynikającym z niezgodnego z prawem korzystania ze SklepuArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODODane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, firma, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, numer zamówienia, numer faktury lub numer paragonu
- będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu wykrytego naruszenia

 1. ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz prawidłowej realizacji zamówień konieczne jest korzystanie przez DOLLINA z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, obsługa magazynowa i logistyczna czy kurierzy). DOLLINA korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez DOLLINA następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych. Przykładowo, jeżeli użytkownik Sklepu złoży zamówienie z płatnością przy dostawie to jego dane nie zostaną przekazane operatorowi płatności elektronicznych.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. przewoźnicy / kurierzy,
 2. dostawcy usług zaopatrujący DOLLINA w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu,
 3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

 1. PROFILOWANIE UŻYTKOWNIKA SKLEPU

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na administratora danych osobowych obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia oraz – przynajmniej w tych przypadkach – do przekazania istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. DOLLINA korzysta z narzędzi analitycznych w celu ulepszenia jakości obsługi oraz Sklepu, wykorzystując danej zamieszone przy koncie użytkownika sklepu, historię zakupów (jeśli dotyczy) oraz informacje dotyczących sposobu nawigowania w Sklepie.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. DOLLINA umożliwia realizację użytkownikom Sklepu ich praw wynikających z Rozporządzenia:
 1. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od DOLLINA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO,
 2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez DOLLINA na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przetwarzania, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego DOLLINA dokonywała na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, która stwierdzi, że jej dane osobowe są przetwarzane przez DOLLINA z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania, na podstawie tych przepisów,
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie VI Polityki Prywatności, można kontaktować się z DOLLINA poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie (na adres siedziby wskazany we wstępie Polityki Prywatności), pocztą elektroniczną na adres e-mail: office@dollina.co lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 2. DOLLINA umożliwia osobom posiadającym zarejestrowane konto w Sklepie, złożenie za jego pośrednictwem wniosku o zmianę danych osobowych.

 1. PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Witrynę). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub http://wszystkoociasteczkach.pl/
 2. DOLLINA może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze Sklepu, w następujących celach:
 1. identyfikacji użytkowników Sklepu,
 2. dostosowywania zawartości Sklepu (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z niej.
 1. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia zgody, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o plikach Cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:
 1. dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. dla Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 1. dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8):

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

 1. dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 2. dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.
 1. DOLLINA może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej Sklep. Korzystając z powyższych usług, gromadzi się takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep oraz sposób ich zachowania w Sklepie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności w Sklepie – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Użytkownik Sklepu ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. DOLLINA rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu i usług świadczonych przez DOLINA za jego pośrednictwem.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie z dniem 28 marca 2020 roku. DOLLINA zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w funkcjonowaniu Sklepu, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie internetowej: www.dollina.co wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.