REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLLINA.CO

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sklep –sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym www.dollina.co
 3. Usługodawca/Sprzedawca - DOLLINA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca adres ul. Marcepanowa 70, 02-962 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815071, NIP: 9512492761, REGON: 384939159, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.
 4. Usługobiorca – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna, albo 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 5. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 6. Klient – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 2) osoba prawna; albo 3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Konto – Usługa Elektroniczna dostępna po wypełnieniu przez Usługobiorcę Formularza Rejestracji i dokonaniu aktywacji zgodnie z prośbą Usługodawcy; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy na podstawie oznaczonej indywidualnej nazwy (loginu) i hasła podanych przez Usługobiorcę.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 16. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.).

Wskazane wyżej definicje zostały użyte w Regulaminie także w liczbie mnogiej, zachowując to samo znaczenie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy/Sprzedawcy i Usługobiorcy/Kupującego,w szczególności warunki korzystania z Usługi Elektronicznej, składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, zwrotów i składania reklamacji.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Flash, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.

3.USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia i Newsletter.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz aktywowaniu Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, a także aktualizacji danych przez cały okres posiadania Konta.
 3. Usługa Elektroniczna polegająca na założeniu i korzystaniu z Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem Konta, poczty elektronicznej na adres: office@dollina.co lub pisemnie na adres: Dollina sp. z o. o., Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa.
 4. Klient ma obowiązek chronić hasło umożliwiające dostęp do Konta i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się od chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Potwierdzam zakup”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Szczegółowy sposób korzystania z Formularza Zamówienia został określony w pkt. 4 poniżej.
 6. Usługa Elektroniczna polegająca na korzystaniu z Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, tj. kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą przerwania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez Usługobiorcę.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newsletter następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznym na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, zaznaczeniu checkboxa potwierdzającego akceptację niniejszego regulaminu i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji Konta.
 8. Zapisanie się na Newsletter jest potwierdzeniem wyrażenia zgody Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych (adresu e-miał) i używanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@dollina.co lub pisemnie na adres: Dollina sp. z o. o., Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dalszej części Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@dollina.co lub pisemnie na adres: Dollina sp. z o. o., Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa.
 11. W reklamacji Usługobiorca powinien podać:
 1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji,
 2. swoje żądanie oraz
 3. dane kontaktowe składającego reklamację w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę.
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem wypełnienia Formularza Rejestracji i logowania, wypełniając tylko Formularz Zamówienia.
 2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, że w zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować z poziomu Koszyka.
 3. Po potwierdzeniu wyboru Produktów Klient wskazuje w Formularzu Zamówienia dane do dostawy i dane kontaktowe lub potwierdza je poprzez zalogowanie się do Konta, a także wybiera sposób płatności i dostawy. Po skompletowaniu Zamówienia Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia, do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość korygowania przez Klienta błędów w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 5. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem przez Sprzedawcę, poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie oraz dokonaniu płatności przez Klienta.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przystąpienie do realizacji, przesyłając Klientowi informacje na podany przez Klienta adres e-mail w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przystąpieniu do realizacji Zamówienia (po potwierdzeniu przez Usługodawcę otrzymania płatności) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

5.PŁATNOŚCI

 1. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Istnieje możliwość wyboru innej waluty spośród listy podanej na stronie głównej. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Łączna i wiążąca cena jest podana w podsumowaniu Zamówienia.
 3. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia i jest przesyłany do Klienta w formie cyfrowej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 4. Ceny i koszty podane na stronie Sklepu mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PolskieePłatności.
 6. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.paylane.pl.
 7. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PolskieePłatności. Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą prowadzi: PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, posiadająca adres: ul. C. K. Norwida 4, 80-280 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227278, NIP: 5862141089, REGON: 220010531, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4,201,000 zł.
 8. W przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie.

6.DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całego świata. Lista państw, do których są dostarczane Produkty znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Aktualne sposoby dostawy Produktów określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej „Wysyłka i zwroty” lub w Formularzu Zamówienia.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamówienia Produktów z różnymi terminami dostawy, terminem dostawy dla całego Zamówienia jest najdłuższy podany termin dla jednego z Produktów, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Terminy dostawy Produktów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą ulec wydłużeniu do 30 Dni Roboczych. Wszystkie terminy dostawy mogą ulec wydłużeniu w związku z nadzwyczajną zmianą sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej lub na świecie lub siłą wyższą.
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient ma obowiązek zgłosić to przewoźnikowi i żądać sporządzenia protokołu. Przewoźnik wskazuje w protokole stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania przez przewoźnika.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów zwrotu, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@dollina.co lub pisemnie na adres: Dollina sp. z o. o. Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo został zamieszczony w ostatnim punkcie Regulaminu „Załączniki”. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. 7.1 powyżej rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: 1) obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów i liczy się osobno dla każdego odebranego Produktu.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie pełnego Produktu wraz z plombą, metkami oraz sygnowanym pudełkiem przed jego upływem na adres: Dollina sp. z o. o., Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Za korzystanie z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu uznaje się w szczególności zerwanie plomby z oznaczeniem marki Dollina, która chroni Produkt przed jego używaniem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania oraz oryginalnych metek.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść konsument:

1)jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

2) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

3)w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, albo do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym (art. 556-576).
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wady. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 3. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać mailowo na adres poczty elektronicznej office@dollina.co lub listownie na adres: Dollina sp. z o. o., Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa.
 5. Reklamacja powinna zawierać wskazanie osoby składającej reklamację wraz z adresem poczty elektronicznej lub adresem pocztowym, żądanie rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz wskazaniem wady Produktu. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Dollina sp. z o. o., Aleje Ujazdowskie 16/6, 00-478 Warszawa. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pocztowy: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/),
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę),
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym żądać zamieszczenia uwag w dokumencie przewozu lub sporządzenia protokołu przez przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy poniesionych przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady określone w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, a także form świadczonych Usług Elektronicznych, zmian związanych z modernizacją infrastruktury Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu nowej treści Regulaminu. Data wejście w życie ostatniej wersji Regulaminu jest wskazana w pkt. 12.10 Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 5. Za akceptację zmian Regulaminu przez Usługobiorcę uważa się pierwszą czynność dokonaną przez Usługobiorcę w Sklepie lub zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą po wejściu w życie zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi Elektronicznej – Konto zgodnie z procedurą określoną w pkt. 3.3 Regulaminu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 8. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.dollina.co
 9. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.dollina.co. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2020 roku.